open access

Abstract

This is a conference abstract from the II Scientific-practical conference "Psychosomatic medicine: science and practice". It is dedicated to the representation of depressive manifestations in pregnant women with the threat of abortion living in the Lugansk region.

Актуальність

Затяжні збройні конфлікти створюють не тільки політичні, правові, соціально-економічні проблеми, формують міграційні потоки населення, а й впливають на соматичне та психічне здоров'я людей. Крім того, що жінки, залучені в збройний конфлікт, часто знаходяться під впливом травмуючих подій і щоденних стресів з ризиком підвищеного рівня психічних розладів, вагітність сама по собі є критичним етапом у розвитку особистості жінки. Загроза переривання вагітності (ЗПВ) - найпоширеніше ускладнення вагітності, яке виникає в 15-20% випадків триваючої вагітності й пов'язане з передчасними пологами та низькою вагою при народженні, прееклампсією, передчасним розривом плодових оболонок.

Мета дослідження

Метою дослідження було вивчення поширеності та вираженості депресивних проявів у вагітних із ЗПВ в I і II триместрах, які проживають в Луганській області, для удосконалення лікувально-профілактичних заходів та профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у таких жінок.

Матеріали та методи

Обстежено 38 вагітних (група I) в I і II триместрах вагітності, які отримували лікування з приводу ЗПВ в лікарнях, розташованих у Луганській області. Контрольну групу (група II) склали 33 вагітних з необтяженим анамнезом із фізіологічним перебігом вагітності аналогічного гестаційного терміну. Було проведено комплексне клініко-акушерське обстеження з включенням опитувальника Бека для визначення рівня депресивних проявів. Статистична обробка даних проводилася з використанням програми SPSS 17.0 и Microsoft Excel for Windows (2013). Для опису даних порядкового типу було використано формат Me (Q1-Q3), де Me - медіана, Q1 - 25-й квартиль, Q3 - 75-й квартиль. Оцінювалися достовірні відмінності за допомогою непараметричного теста Манна-Уітні для незалежних вибірок. Критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез приймали рівним 0,05.

Результати

Пацієнтки групи I характеризувалися достовірно вищими показниками депресії в порівнянні з жінками групи II: 8,00 (5,75–10,25) і 6,50 (4,25–7,25) балів відповідно (р=0,01). Відсутність депресивних симптомів відмічено у 26 (68,42%) - групи I та у 32 (96,97%) - групи II, легкі прояви зафіксовані в 11 (28,95%) і 1 (3,03%) випадках відповідно, помірні прояви депресії мала 1 (2,63%) жінка групи I.

Висновки

Поширеність депресивних проявів серед вагітних із ЗПВ в порівнянні із здоровими вагітними зустрічається в 10,4 рази частіше та складає 31,58%. Показники депресії в них достовірно перевищує аналогічні дані здорових вагітних, що може розцінюватися як психічні прояви стресового стану. Антенатальне вивчення депресивних проявів у вагітних із симптомами ЗПВ, які проживають в зоні військового конфлікту, дозволить індивідуалізувати підхід до ведення та своєчасно розробити, в разі потреби, корегуючи та реабілітаційні заходи, які будуть сприяти благополучному завершенню вагітності и впливати на здоров’я матері та її потомства.